daňový poradca – člen Slovenskej komory daňových poradcov č. osvedčenia 87/92

znalec – zapísaný v zozname znalcov MS SR odvetvie účtovníctvo a daňovníctvo ev. číslo 910609 – odkaz tu

audítor – člen Slovenskej komory audítorov licencia č. 894, aktívna do 30.11.2020

publikačná činnosť