Portfolio

  • daňový poradca – člen Slovenskej komory daňových poradcov č. osvedčenia 87/92
  • znalec – zapísaný v zozname znalcov MS SR odvetvie účtovníctvo a daňovníctvo ev. číslo 910609
  • audítor – člen Slovenskej komory audítorov licencia č. 894
  • autor - publikačná činnosť